Databáze kontaktů a informací 74 333firem a institucí

Obchodní podmínky

Úvod

Tyto podmínky upravují podmínky užívání internetových stránek Katalog řemesel na adrese www.katalogremesel.cz (dále jen "portál") třetími osobami (dále jen "podmínky").

Návštěvníci portálu, kteří navštívili stránky poprvé nebo se s podmínkami ještě neseznámili, by tak měli učinit před započetím jeho užívání.

Majitelem, zřizovatelem a provozovatelem portálu je společnost TESIB s.r.o. (dále jen "provozovatel"), která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich provozování a šíření.

Obsah portálu

Portál poskytuje informace o firmách. Obsah portálu je vytvářen registrovanými uživateli (dále jen „uživatel“), kteří vyplňují informace o vlastní firmě nebo se souhlasem zaměstnavatele o firmě kde jsou zaměstnáni. Uživatel vložením informací o firmě do portálu uděluje souhlas se zveřejněním textů, obrázků (logo firmy) a polohy firmy na mapě na portálu.

Uveřejnění jakékoliv informace, služby, dat, sdělení nebo reklamy na portálu není svou povahu nabídkou, doporučením nebo jiným stanoviskem ze strany provozovatele ve vztahu k takovéto informaci, službě, datům, sdělení nebo reklamě. Obsah portálu není svou povahou výzvou, podnětem nebo návrhem na uzavření smlouvy nebo jakýchkoliv transakcí.

Autorská práva a ochranné známky

Jakékoliv užití portálu nebo jeho části pro jinou než firemní potřebu, zejména další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je možné jen s písemným souhlasem provozovatele a v těchto případech vždy musí být portál uveden jako zdroj. Bez souhlasu a uvedení zdroje není povolena jakákoli další publikace, přetisk nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na portálu, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.

Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru portálu. Užití mimo osobní nebo firemní potřebu je neoprávněným zásahem do práv provozovatele a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu portálu.

Vyloučení odpovědnosti a záruk

Každý návštěvník nebo registrovaný uživatel užívá portál na vlastní riziko.

Provozovatel neodpovídá za:

  • správnost obsahu portálu
  • úplnost obsahu portálu
  • aktuálnost obsahu portálu
  • jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním portálu
  • škody vzniklé z důvodu jejich částečné nebo úplné nefunkčnosti

Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování portálu a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

Odkazy a propojení s jinými stránkami na internetu

Provozovatel neodpovídá za obsah webových stránek, které jsou dostupné prostřednictvím portálu, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto webových stránkách. Provozovatel neodpovídá za obsah webových stránek, ze kterých je možné se připojit na portál, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto webových stránkách.

Upozornění pro právnické osoby

Pokud se pro určitou službu jako uživatel registruje právnická osoba, může tak učinit pouze prostřednictvím osoby, která je v souladu s jejími interními pravidly k tomu oprávněna. Provozovatel neodpovídá za žádnou škodu nebo újmu vzniklou třetím osobám v souvislosti s tím, že registraci právnické osoby provede osoba nepovolaná.

Ochrana dat a osobních údajů

Provozovatel portálu si plně uvědomuje práva a povinnosti dotčených osob stanovené Zákonem a respektuje zájem uživatelů o ochranu osobních údajů. Provozovatel chrání osobní údaje v souladu se zákonem. Pokud při užívání portálu poskytne uživatel osobní údaje, provozovatel tyto osobní údaje nepředá žádné osobě vyjma případů stanovených těmito podmínkami nebo právními předpisy.

Provozovatel má právo používat údaje poskytnuté uživatelem těmito způsoby:

  • vývoj a zlepšení služeb poskytovaných Uživatelům
  • zasílání upozornění týkajících se provozu portálu
  • obchodní sdělení týkající se portálu
  • obchodní sdělení týkající se z přátelených portálů (TrhPoptávek.cz)

V budoucnu budou služby dále rozšiřovány v zájmu zkvalitnění poskytovaných služeb a uspokojení přání a potřeb uživatelů. Provozovatel je oprávněna se na uživatele, kteří se registrovali pro určitou službu, obrátit za účelem ověření správnosti poskytnutých údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci.

Každý uživatel, který poskytl osobní údaje, má zákonem stanovené právo písemně požádat provozovatele o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm zpracovává, pokud právní předpisy nestanoví jinak. V případě, že uživatel zjistí, že došlo k porušení povinností provozovatele, má právo postupovat v souladu s § 21 Zákona. Pokud se uživatel registroval pro jakékoliv služby poskytované nebo nabízené portálem, může kdykoliv tuto registraci zrušit prostřednictvím emailu z ověřené adresy.

Registrace

Registrací do portálu souhlasí také s registrací do z přátelených portálů TrhPoptávek.cz. Kdykoliv může požádat o zrušení účtu a těchto portálech. Tato registrace je zcela bezplatná a provozovateli touto registrací nevznikají žádné nároky na jakoukoliv platbu ze strany uživatele.

Cookies

Užíváním portálu dáváte souhlas k uložení cookies na Vašem zařízeni. Tyto cookies můžete kdykoliv smazat pomocí internetového prohlížeče.

Podmínky jsou platné a účinné od 1.8.2012.

 

{{ Text }} {{ Count }}x {{ ResultsCount }}